Praktyki studenckie

ZAPRASZAMY STUDENTÓW DO ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH.
Praktyki odbywają w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego.
Informujemy, że SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ma podpisane umowy o współpracy z następującymi uczelniami:
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,
• Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej,
• Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej,
• Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego.

Przed odbyciem praktyki osoba zainteresowana zobligowana jest do odbycia szkolenia BHP.
Uwaga: w trakcie zajęć obowiązuje ubiór zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.
Po zakończeniu praktyk praktykant zgłasza się do siedziby SP ZOZ RPR w Sosnowcu, celem podpisania dokumentów potwierdzających odbycie praktyk.

Student ubiegający się o praktyki powinien dostarczyć:

Regulamin praktyk studenckich - RPR Sosnowiec
Załącznik 2 - Podanie o praktyki z klauzula
Załącznik 3 - KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO dla studenta
Załącznik 4 - Oświadczenie