O nas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu wpisany jest do:
1. Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032984;
2. Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod nr 000000013467
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu działa w oparciu o ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (ustawa o PRM), która tworzy system Państwowego Ratownictwa Medycznego w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o PRM, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu zabezpiecza:
1/ zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
2/ zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o PRM każdy zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
W strukturze Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu działa 25 zespołów ratownictwa medycznego, w tym 23 podstawowe, 2 specjalistyczne i 3 zespoły transportowe.
Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia (art. 3 pkt 8 ustawy o PRM).
Medyczne czynności ratunkowe to świadczenia opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez zespół ratownictwa medycznego w warunkach poza szpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 3 pkt 4 ustawy o PRM).