Opinie medyczne

SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu jako dysponent Zespołów Ratownictwa Medycznego (na podstawie art. 25 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504 z późn.zm.) jest instytucją właściwą do wydania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych, na obszarze swojego działania.
Zarządzeniem nr 12/2022 Dyrektora SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu z dnia 23.05.2022 r. – pobiera się opłatę za wydanie przedmiotowej opinii, w wysokości 200,00 zł brutto.
Opłatę wnosi składający wniosek przed wystawieniem opinii przelewem na rachunek bankowy:
• 90 1050 1360 1000 0022 1273 4327
• gotówką w kasie SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, ul. Kombajnistów 76 w godz.: od 8:00 do 13:30.

 1. SP ZOZ RPR w Sosnowcu wydaje opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012r. poz. 181).
 2. Wniosek o wydanie przedmiotowej opinii należy złożyć w Sekretariacie SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego, ul. Kombajnistów 76 – nie później niż 44 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
 3. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
 4. Pismo złożone przez Jednostkę wnioskującą o wydanie opinii winno zawierać:
         – dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon),
         – dane osoby odpowiedzialnej (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),
         – pełne dane do wystawienia faktury;
 5. Termin imprezy;
 6. Lokalizacja imprezy;
 7. Przewidywana ilość uczestników;
 8. Informację dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania decyzji;
 9. Dowód dokonania opłaty za wydanie opinii;
 10. Za wydanie opinii SP ZOZ RPR pobiera opłatę w wysokości 200,00 zł brutto;
 11. Opinia zostaje wydana na podstawie potwierdzenia dokonania opłaty. Dowód uiszczenia opłaty winien zostać dołączony do wniosku o wydanie opinii.
 12. Za dokonaną wpłatę SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu wystawi fakturę VAT.

Pismo należy złożyć w sekretariacie SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu w godzinach od 7:00 do 14:35 pod adresem:
ul. Kombajnistów 76
41-200 Sosnowiec,
Opinię można odebrać w miejscu jej złożenia w godzinach od 8.00 do 13.30.
Kontakt:
(+48) 32 363 60 06
sekretariat@rprsosnowiec.pl

W przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego imprezy przez inne podmioty niż Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu należy w terminie do 10 dni przed planowaną imprezą zgłosić w Sekretariacie SP ZOZ RPR (osobiście, pisemnie fax-em lub mailowo) nazwę i adres jednostek realizujących zabezpieczenie medyczne oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie. Brak takiej informacji we wskazanym terminie skutkować będzie uznaniem wydanej opinii za negatywną w związku z nie spełnieniem wymagań i zawiadomieniem organu uprawnionego do wydawania decyzji o braku u organizatora imprezy pozytywnej opinii w zakresie zabezpieczenia medycznego.