Rada Społeczna

Podmiotem tworzącym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który sprawuje nadzór nad jego działalnością. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Pogotowia.

Skład Rady Społecznej
SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu:
Przewodniczący Rady Społecznej – Sebastian Nowak (snowak@slaskie.pl)
Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej – Monika Kozieł
Członkowie Rady Społecznej
Jacek Dudek
Tadeusz Sokołowski
Piotr Ociepka
Mateusz Bochenek
Wanda Olko