Dotacje UE

Ergonomia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu

Ergonomia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu realizuje projekt pt. „Ergonomia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej
poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, problemów zdrowotnych pracowników i poprawa dostępu do profilaktyki ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy poprzez modernizację stanowisk pracy, szkolenia edukacyjne, poprawę warunków aktywnego wypoczynku i ochronę pracowników. Grupę docelową stanowi 244 osoby tj. pracownicy zespołów ratownictwa medycznego i administracji.

Całkowita wartość projektu: 512 250,00 zł
Wartość dofinansowania: 435 412,50 zł

Biuro projektu:
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 32 363-60-04, 32 363-60-08, e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl, strona internetowa: www.rprsosnowiec.pl