KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH – Wrzesień

KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

05-10.09.2022 r. miejsce kursu SPR Będzin ul.Kościuszki, 40-500 Będzin

KDRM trwa 48  godzin  dydaktycznych  (1  godzina  =  45 min.) realizowany w ciągu 6 dni (8 godzin zajęć dziennie) w tym 15 godzin poświęcone  na  zajęcia  teoretyczne  i  30  godzin  poświęcone  na  zajęcia  praktyczne

oraz  3 godziny na egzamin zaliczający kurs.

SZCZEGÓŁOWE CELE SZKOLENIA

- Usprawnienie pracy ratownika medycznego przez rozszerzenie, zdobycie i usystematyzowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych podczas wykonywania czynności medycznych przez ratownika medycznego;
- pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz poznanie, utrwalenie i przyswojenie praktycznych umiejętności z zakresu postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;
- zdobycie i utrwalenie wiedzy o zasadach współpracy z jednostkami współpracującymi z systemem ratownictwa medycznego;
- zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących zasad korzystania ze środków łączności i sprzętu do nawigacji satelitarnej dla potrzeb systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
- poznanie kryteriów, procedur i zasad dotyczących współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym;
- zapoznanie ratowników medycznych z organizacją systemu ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych krajach;
- poznanie podstaw prawnych oraz zasad współdziałania z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa medycznego, a także służbami porządku publicznego;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanych zadań;
- kształtowanie właściwej postawy etycznej podczas wykonywania zadań przez ratownika medycznego.

Szkolenie KDRM - organizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz.1410).

Metody szkolenia - Zajęcia w ramach kursu KDRM prowadzą instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem w zespołach ratownictwa medycznego, wykładowcy akademiccy. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy jest nacisk na ćwiczenia w małych grupach do dziesięciu osób na jednego instruktora przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.

Za uczestnictwo oraz zaliczenie kursu doskonalącego przysługuje liczba 120 punktów edukacyjnych

Serdecznie zachęcamy do zapisów na KDRM.

Cena dla pracownika RPR w Sosnowcu - 299 zł

Cena dla osoby nie zatrudnionej w RPR w Sosnowcu - 600 zł

Wpłaty proszę kierować na konto ING Bank Śląski o/Sosnowiec

90 1050 1360 1000 0022 1273 4327 w opisie wpisać imię,nazwisko, termin i nazwę kursu.

Jeśli państwa bank nie umożliwia wpisania większej ilości informacji w przelewie to dane do faktury proszę przesyłać na adres: tomaszdec@rprsosnowiec.pl faktury zostaną wystawione w miesiącu odbywania się kurs.