Zdarzenie niepożądane

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu posiada wewnętrzny systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, którego celem jest monitorowanie i zapobieganie zdarzeniom niepożądanym mogącym wystąpić w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

Zgłaszanie zdarzenia niepożądanego

Celem zgłaszania zdarzeń niepożądanych jest poprawa bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych poprzez identyfikację warunków, które są zagrożeniami dla pacjenta, oraz działania mające na celu zapobieganie tym zagrożeniom lub ich kontrolę, jak również wdrażanie takich rozwiązań, które pozwoliłyby na eliminację lub ograniczenie występowania zdarzeń niepożądanych w przyszłości i poddanie ich wnikliwej analizie.

 1. Zdarzenie niepożądane może być zgłoszone przez:
  1. świadków zdarzenia niepożądanego,
  2. pacjentów, rodziny pacjentów, opiekunów.
 1. Sposób zgłaszania zdarzeń niepożądanych:
  1. bezpośrednio, ustnie – do osoby zajmującej się zdarzeniami niepożądanymi, upoważnionej przez Dyrektora. Osoba upoważniona ma obowiązek wypełnienia karty zgłoszenia zdarzenia niepożądanego lub przekazania formularza karty do wypełnienia przez osobę zgłaszającą;
  2. na formularzu papierowym karty zgłoszenia zdarzenia niepożądanego, udostępnionego w sekretariacie Pogotowia lub pobranego ze strony internetowej rprsosnowiec.pl;
  3. wypełnione papierowe karty zgłoszenia zdarzenia niepożądanego gromadzone są w przygotowanej do tego celu skrzynce umieszczonej w sekretariacie Pogotowia lub przesłane drogą pocztową na adres: SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, ul. Kombajnistów 76, 41-200 Sosnowiec, z adnotacją na kopercie: „zdarzenie niepożądane”;
  4. przesłanie informacji o zdarzeniu niepożądanym na adres e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl; osoba upoważniona w odpowiedzi na informację o zdarzeniu prześle zgłaszającemu formularz karty zgłoszenia zdarzenia niepożądanego w celu jej wypełnienia.

Osobą upoważnioną przez Dyrektora do zajmowania się zgłoszeniami zdarzeń niepożądanych jest Kierownik Działu Medycznego.

F1-P-WiR-4 Karta zgłoszenia ZN