Kurs Doskonalący Dla Ratowników Medycznych – 1 termin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Organizator:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
Teatralna 9
41-200 Sosnowiec

Data: 13.11 do 18.11. 2023r.
Miejsce: Będzin, ul. Kościuszki 72
Liczba miejsc: 20

Rodzaj kształcenia:
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych to rodzaj kształcenia, który jest zgodny z art.12 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 8. września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 191, poz.1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590) oraz Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 14. czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników
medycznych, a który ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu
medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do
wykonywania zadań ratownika.

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych przeznaczony jest dla tych ratowników
medycznych, którzy weszli w pięcioletni edukacyjny okres rozliczeniowy (okres edukacyjny
rozpoczyna się z dniem 1. stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom
uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego). Za udział w kursie
doskonalącym zakończonym egzaminem przyznaje się 120 punktów edukacyjnych.
Warunkiem przystąpienia do kursu doskonalącego jest posiadanie tytułu ratownika
medycznego, potwierdzonego dyplomem ukończenia odpowiedniej szkoły/ studiów (art. 10
ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr
191, poz.1410).

Organizacja i Płatność:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://www.rprsosnowiec.pl/kategoria/terminy-szkolen/
 2. Uczestnik dokonuje wpłaty:
  – Płatność za kurs wynosi: 799 zł. brutto, osoba nie będąca pracownikiem SP ZOZ RPR w Sosnowcu,
  – Płatność za kurs wynosi: 449 zł. brutto, osoba będąca pracownikiem SP ZOZ RPR w Sosnowcu,
  – Płatności należy dokonać na wskazany poniżej rachunek bankowy:
  ING Bank Śląski o/Sosnowiec 90105013601000002212734327 w terminie do 7 dni od daty zapisania się na kurs,
  – W tytule przelewu należy umieścić informację: KDRM, imię i nazwisko uczestnika, NIP oraz termin odbywania się kursu.
 1. Złożeniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu wpłaty jest jednoznaczne zakwalifikowaniem uczestnika do kursu.
 2. Dostarczenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu kursu.
 3. O pierwszeństwie przyjęcia na listę uczestników decyduje kolejność dokonania
  wpłaty za kurs osobiście lub na wskazany rachunek
  bankowy organizatora (tu kryterium jest kolejność zaksięgowania środków pieniężnych).
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika ze kursu przysługuje mu zwrot środków wpłaconych za kurs na następujących zasadach:
  – Zgłoszenie rezygnacji na więcej niż 28 dni przed terminem rozpoczęcia kursu – zwrot 100% wpłaty.
  – Zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 27 dni przed terminem rozpoczęcia kursu – zwrot 80% wpłaty.
  – Rezygnacja poniżej 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu – wpłata przepada.
  – Brak obecności na kursie skutkuje utratą opłaty za kurs.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca organizacji kursu po wcześniejszym poinformowaniu uczestników kursu oraz wojewody właściwego dla siedziby organizacji kursu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, w takiej sytuacji osoby, które dokonały wpłaty za kurs dostaną zwrot wpłaty całej należności, lub zostanie ustalony inny termin dogodny dla wszystkich zapisanych osób.

Załączniki

Szczegóły szkolenia

Kategoria: Ratownictwo medyczne i inne

Termin: 13 listopada 2023

Czas trwania szkolenia: 08:00 - 16:00

Miejsce: SPR Będzin, ul. Kościuszki 72

Ilość dostępnych miejsc: 4

Zarezerwuj